Přejít na obsah

Košík

Váš košík je prázdný

Reklamace a vrácení zboží

REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ ZAKOUPENÉHO NA E-SHOPU
platné a účinné od 1. 1. 2023

I. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ

1.1 Prodávající je obchodní společnost Perdona!Home s.r.o.

1.2 Kupující je každý návštěvník internetového obchodu, bez ohledu na to, zda jedná jako spotřebitel
nebo jako podnikatel.

1.3 Spotřebitelem je kupující fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci
své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

1.4 Podnikatelem je kupující osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.5 Zboží je zboží prezentované v e-shopu www.perdonahome.cz.


II. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Spotřebitel má právo dle ust. § 1829 a násl. občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, u kterého byla kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků dálkové komunikace (internetový obchod, email, telefonicky).

2.2 V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, odešle prodávajícímu odstoupení od smlouvy s uvedením jména, příjmení, čísla objednávky, čísla účtu pro vrácení peněz, číselného kódu vráceného zboží na elektronickou adresu prodávajícího eshop@perdonahome.com nebo písemně na adresu sídla prodávajícího: Perdona!Home s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1.

2.3 Odstoupí-li spotřebitel bez udání důvodu od smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu na své náklady vrátit zboží prodávajícímu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, na adresu prodávajícího: Perdona!Home s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1.

2.4 Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy musí prodávajícímu (nebo dodavateli) vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající v takovém případě vrací spotřebiteli jen takto sníženou kupní cenu.

2.5 Spotřebitel bere na vědomí, že dle ust. § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (např. perzonalizované zboží, zboží upravené na míru zákazníkovi apod.) a dále zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. prostěradla, přikrývky apod.).

2.6 Spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno nebo upraveno na míru, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody jemu vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

2.7 Prodávající vrátí spotřebiteli stejným způsobem (jako je obdržel) všechny peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

2.8 Prodávající není povinen dle ust. § 1832 odst. 4 občanského zákoníku vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

2.9 V případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, má kupující právo na vrácení nákladů pouze v hodnotě, která odpovídá nákladům na poštovné ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží nabízenému Prodávajícím.

2.10 Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady kupujícího zasláno zpět a v případě prokazatelného vrácení nedoručitelné zásilky zničeno prodávajícím bez nároku kupujícího na vrácení kupní ceny, s čímž kupující tímto souhlasí.

2.11 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek, s čímž kupující tímto souhlasí.


III. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM

3.1 Pokud prodávající nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě, vyhrazuje si právo odstoupit v takových případech od kupní smlouvy a kupující s tímto postupem pro takové výjimečné případy tímto souhlasí.

3.2 Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy rovněž tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, nebo zjistí-li prodávající, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu a kupující s tímto postupem pro takové případy tímto souhlasí.

3.3 Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, resp. s takovým kupujícím smlouvu vůbec neuzavřít, pokud kupující v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu ust. § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.

3.4 Pokud prodávající odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena, případně sníženou v souladu s těmito obchodními podmínkami.


IV. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

4.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. § 1914 až 1925, ust. § 2099 až 2117 a ust. § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a zákonem o ochraně spotřebitele.

4.2 Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. dvacet čtyři (24) měsíců od převzetí (dále jen „záruční doba“). U smluvní strany, která je právnickou či fyzickou osobou podnikající poskytuje prodávající záruční dobu šest (6) měsíců.

4.3 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, nebo ji způsobila třetí osoba odlišná od prodávajícího a bez jeho zavinění.

4.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí; po uplynutí této šesti (6) měsíční lhůty musí kupující své tvrzení, že vada existovala již v době převzetí, prokázat.

4.5 Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží spotřebitelem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Záruka se vztahuje na vady zboží, nevztahuje se na výrobky po uplynutí jejich životnosti či na opotřebení v důsledku používání. Podle charakteru vady má spotřebitel při uplatnění záruky právo:

(a) jde-li o vadu odstranitelnou, na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady. Pokud není možné, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti. Není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy;

(b) jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu najednou (3 a více) nebo opakovaně (nejméně 3x) a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží. Pokud není výměna možná, má spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy;

(c) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží. Pokud není výměna možná, má spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy;

(d) v případě, že zboží prodávané za nižší cenu (ve slevě) má vadu, za kterou prodávající odpovídá, má spotřebitel místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

4.6 Při reklamaci vady je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy, zejména předložit potvrzení o koupi (faktura s číslem objednávky uskutečněné prostředky dálkové komunikace).

4.7 Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je třicet (30) dní ode dne uplatnění reklamace. Prodávající je oprávněn dohodnout se se spotřebitelem na prodloužení této lhůty. V případě překročení maximální lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel nárok na výměnu zboží za nové. Pokud výměna není možná, má právo na odstoupení od kupní smlouvy.

4.8 Reklamaci zásilky, tj. poškození či jiné nesrovnalosti při přepravě a doručení, má spotřebitel právo uplatnit bezprostředně po převzetí u přepravce a oznámit bez prodlení prodávajícímu.

4.9 V případě reklamace má spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací (dopravné, poštovné apod. v nutné výši), podnikatel si hradí náklady na přepravu vždy v plné výši.

4.10 Postup uplatnění reklamace zboží objednaného v e-shopu:

(a) o reklamaci je kupující povinen prodávajícího informovat emailem: eshop@perdonahome.com;

(b) následně odeslat zásilku s kopií potvrzení o koupi na adresu sídla prodávajícího: Perdona!Home s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1. V zájmu rychlého vyřízení doporučuje prodávající kupujícímu zaslat zboží doporučenou zásilkou s kopií dokladu o zakoupení, specifikací vady a návrhem na požadovaný způsob vyřízení reklamace;

(c) prodávající nepřijme reklamované zboží odeslané na dobírku;

(d) prodávající doporučuje kupujícímu odesílané zboží pojistit;

(e) prodávající vrátí spotřebiteli finanční prostředky dohodnutým způsobem (zpravidla na bankovní účet)

(f) V případě, že si kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené prodávajícím reklamované zboží, je prodávající oprávněn účtovat si skladné 10 Kč / 1 den či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí provozovatel kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.


V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

5.3 Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.

5.4 Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.