Přejít na obsah

Košík

Váš košík je prázdný

Údaje o společnosti

Perdona!Home s.r.o.
Sídlo: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, Česká republika
Web: www.perdonahome.cz

IČ: 07260466
DIČ: CZ07260466

Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka 297919 C
Datum vzniku a zápisu v Obchodním rejstříku 4. 7. 2018.


PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK WWW.PERDONAHOME.CZ

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Webové stránky a e-shop www.perdonahome.cz (dále jen „Stránky“) vlastní obchodní společnost Perdona!Home s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 („Společnost“). Společnost může tyto Podmínky pro užívání webových stránek www.perdonahome.cz (dále jen „Podmínky“) změnit nebo upravit bez předchozího upozornění. Užívání stránek po provedení změn těchto Podmínek znamená, že souhlasíte se změněnými Podmínkami. Pokud na Podmínky nechcete přistoupit, nemůžete Stránky užívat.


II. UŽÍVÁNÍ OBSAHU STRÁNEK
2.1 Společnost je vlastníkem veškerých autorských práv ke Stránkám a jejich obsahu, včetně textů, grafického provedení, grafiky, obrázků nebo fotek vystavených na Stránkách a rovněž autorských práv k výběru a způsobu uspořádání souborů nacházejících se na Stránkách („Obsah“). Bez ohledu na výše uvedené mohou být některé materiály nebo texty vystavené Společností na Stránkách (zejména ochranné známky, loga atd.) vlastnictvím třetích osob a mohou požívat ochrany podle příslušných právních předpisů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví.

2.2 Veškerý Obsah Stránek včetně fotografií a loga Společnosti umístěných na Stránkách podléhá ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.

2.3 Dále se vylučuje a je zakázáno:
• užívat Stránky a jejich Obsah pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely;

• Obsah, zejména pak logo Společnosti a fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do loga Společnosti či fotografií umístěných na Stránkách zasahovat a takto upravené, změněné, přetvořené či zásahem jinak dotčené fotografie rozmnožovat.

• Obsah Stránek můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní, nekomerční účely.

• Obsah Stránek nesmíte reprodukovat, upravovat ani nijak komerčně využívat. Bez předchozího písemného souhlasu Společnosti nesmíte zejména, aniž by tím však byla omezena obecná platnost omezení uvedených v předchozí větě.

• Obsah redistribuovat, znovu přenášet, znovu publikovat (včetně prostřednictvím jeho užití jako části knihovny, archivu nebo podobné služby) z kopií Obsahu vytvořených v souladu s těmito Podmínkami odstraňovat oznámení o autorských právech nebo ochranných známkách vytvářet databázi v elektronické nebo strukturované manuální podobě systematickým stahováním a ukládáním celého Obsahu nebo jeho libovolné části.

• Při užívání Stránek nesmíte narušovat bezpečnost, celistvost a obecně provoz Stránek, užívat Stránky pro přenos poškozujících souborů nebo se pokoušet proniknout do případných neveřejných částí Stránek. Dále jste povinni respektovat autorská práva Společnosti ke Stránkám a také práva třetích osob k materiálům a textům vystaveným Společností na Stránkách (zejména ochranné známky, loga atd.), které jsou ve vlastnictví třetích osob a požívají ochrany podle příslušných zákonů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví.


III. ODKAZY TŘETÍCH OSOB
Stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky provozované nezávislými třetími osobami. Společnost nenese odpovědnost za pravidla a postupy jiných subjektů ani za obsah a dostupnost propojených stránek třetích osob, nebude účastníkem transakcí týkajících se zboží nebo služeb dostupných ze Stránek třetích osob a za takové transakce neponese žádným způsobem odpovědnost.


IV. PRÁVNÍ PŘÍSLUŠNOST
Užívání Stránek a tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s užíváním Stránek nebo v souvislosti s těmito Podmínkami rozhodne místně příslušný soud v České republice v souladu s českým právním řádem. V případě předložení sporu vzniklého v souvislosti s užíváním Stránek nebo v souvislosti s těmito Podmínkami jinému soudu než soudu České republiky, bude tento spor předán některému soudu České republiky a jím rozhodnut.